Чачак

ТУЖИЛАЦ! У ЧИЈЕ ИМЕ?

Поводом става двојице тужилаца из Чачка о рехабилитацији жртава четника у Другом светском рату, СУБНОР Србије је Државном већу тужилаца упутио дисциплинску пријаву следеће садржине.

Д И С Ц И П Л И Н С К А   П Р И Ј А В А  П Р О Т И В

ДЕЈАНА ВЕЉКОВИЋА, ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ЧАЧКУ И ДРАГАНА КАЛАБЕ, ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ВИШЕГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА У ЧАЧКУ.

– Дејан Вељковић је у Мишљењу достављеном Вишем суду у Чачку, под Ктр.бр.197/12 од 10.08.2012.године, поводом Предлога за рехабилитацију пок.Жарка Ђорђевића, поднетог од стране његове деце, оспорио правни интерес и активну легитимацију предлагача, као и право на рехабилитацију, чиме су грубо повређена осећања породице жртве.

Доказ:      – Мишљење Вишег јавног тужиоца Ктр.бр.197/12 од 10.08.2012.године

Мишљење Вишег јавног тужилаштва није ни довољно јасно, ни засновано на Закону о  рехабилитацији с обзиром да из чл.1 Закона о рехабилитацији, несумњиво произилази да се у конкретном предмету може захтевати рехабилитација убијеног борца. Такође је неспорно да деца убијеног борца имају и правни основ и правни интерес да захтевају рехабилитацију свог оца.

– Именовани је у дневним новинама „ПОЛИТИКА“ дана 04.10.2012. године, изјавио да учесници НОР-а немају право на рехабилиацију јер су за живота, или посмртно, били уважавани и да се Закон не може на њих применити.    Он је такође изјавио да сви захтеви, који су по његовом мишљењу неосновани и има их велики број, долазе из једне адвокатске канцеларије и да ће о томе обавестити надлежну Адвокатску комору.

Доказ:      – Чланак из дневних новина „ПОЛИТИКА“ од 04.10.2012.године

Наводи из чланка су дубоко повредили осећања породица жртава, припадника НОР-а и јавности. Господин Вељковић је, очигледно погрешним тумачењем Закона о рехабилитацији, покушао да прокламује селективну примену Закона, чиме је изазвао заблуду у јавности поводом остваривања права на законску рехабилитацију и тиме повредио Етички кодекс тужилаца,  по коме су тужиоци дужни да своје дужности обављају праведно, објективно и без дискриминације. Таквим наводима прекршено је  и начело непристрасности, обзиром да је очигледно постојала намера да се поједниним жртвама злочина ускрати законско право на рехабилитацију.  Изјаве о томе да сви захтеви долазе из једне адвокатске канцеларије и да ће о томе бити обавештена надлежна Адвокатска комора, нису правно релевантне и представљају напад на независност адвокатуре прокламоване чл.67. Устава Републике Србије и Закона о адвокатури. Извршивши замену теза и потуривши измишљене чињенице господин Вељковић је негирао основаност захтева и уз претње адвокату лансирао један идеолошки острашћен памфлет. Наведеним радњама је дошло до тешког нарушавања угледа и поверења јавности у јавно тужилаштво.

– Драган Калаба је у Мишљењу достављеном Вишем суду у Чачку, под Ктр.бр.329/12 од 08.10.2012.године, поводом Предлога за рехабилитацију пок. Надежде Наде Симовић, потврдио да је пок. Надежда Симовић била члан КПЈ, организатор устанка, те да је више пута била хапшена од стране четника који су је заклали у фебруару месецу 1944. године.

Именовани је, изнео мишљење да при чињеничном стању нема основа за прихватање предлога предлагача, оспоривши право на рехабилитацију и одговорност Републике Србије.

Доказ:         – Мишљење Вишег јавног тужилаштва у Чачку Ктр.329/12

Мишљење Вишег јавног тужилаштва није правилно и вређа осећања породице жртве, као и све жртве злочина и њихове породице, износећи да не постоји право на рехабилитацију и да Република Србија не одговара за наведене радње. Заменикик Вишег јавног тужилаштва у Чачку Драган Калаба, очигледно неправилним тумачењем чл.1 Закона о рехабилитацији, или не познаје довољно наведени закон или намерно износи погрешно тумачење, чиме је повредио Етички кодекс тужилаца,  по коме су тужиоци дужни да своје дужности обављају праведно, објективно и без дискриминације. Овакво деловање господина Калабе отвара обавезу Републичког одбора СУБНОР-а Србије да  јавно пoстави питање: рехабилитује ли данас Република Србија четничка клања српског народа?

Кршењем начела непристрасности и угрожавањем поверења грађана у јавно тужилаштво, као и значајним кршењем одредаба Етичког кодекса, именовани Дејан Вељковић, Виши јавни тужилац и Драган Калаба, Заменик Вишег јавног тужиоца, су учинили дисциплински прекршај у смилу чл.8 Правилника о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, односно чл.104 Закона о јавном тужилаштву. У складу са наведеним, тражимо од дисциплинских органа покретање дисциплинског поступка против наведених лица.

Прилози: – Мишљење Вишег јавног тужиоца Ктр.бр.197/12 од 10.08.2012.године

–   Чланак из дневних новина „ПОЛИТИКА“ од 04.10.2012.године

–   Писмо Радосава Недовића, члана Градског и Окружног одбора СУБНОР Чачак,

–   Мишљење Вишег јавног тужилаштва у Чачку Ктр.329/12

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК РО СУБНОР СРБИЈЕ

                                                                                              Проф.др Миодраг Зечевић