Право на месечно новчано примање

Одредбама члана 7. Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник СРС“ број 54/89 и „Службени гласник РС“, број 137/2004) предвиђено да материјално необезбеђени борци НОР-а, учесници ранијих ратова, војни инвалиди, корисници породичне инвалиднине и чланови породице умрлих бораца НОР-а и учесника ранијих ратова, имају право на месечно новчано примање, ако испуњавају услове у погледу неспособности за привређивање и имовинског цензуса.

Материјално необезбеђени у смислу става 1. овог члана сматрају се корисници који немају личне приходе; нису у радном односу; не обављају делатност личним радом; не остварују накнаду личног дохотка за време привремене незапослености, изузетно новчано примање и новчану накнаду за време професионалне рехабилитације.

Поступак за признавање права из области борачко-инвалидске заштите

Покреће се по захтеву заинтересоване странке поднетом првостепеном органу управе надлежном за област борачко-инвалидске заштите -општинској управи по месту пребивалишта странке. Уз захтев за признавање права подносилац захтева прилаже одговарајуће писaне доказе (оригинале или оверене фотокопије) или их по службеној дужности прибавља орган који води поступак ако се ради о уверењима и другим исправама о чињеницама о којима постоји службена евиденција, од органа који воде такву евиденцију.

На основу чињеница утврђених у поступку, првостепени орган доноси решење у управној ствари која је предмет поступка. Решење којим се признаје право подлеже обавезној ревизији.

Ревизију првостепених решења врши Министарство рада и социјалне политике, Покрајински Секретаријат за рад здравства и социјалну политику (за решења општина са територије АП Војводине) и Градска управа града Београда – Секретаријат за социјалну и дечију заштиту (за решења општина са територије града Београда).

Против првостепеног решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема решења.

Ако је странка против првостепеног решења изјавила жалбу, о ревизији и жалби првостепеног решења се решава истовремено. Важно је непоменути да жалба и ревизија одлажу извршење решења.

У вршењу ревизије другостепени орган може дати сагласност на првостепено решење, може га поништити, изменити или укинути и сам другачије решити управну ствар или предмет вратити првостепеном органу на поновни поступак.

Ако је странка незадовољна решењем донетим по жалби или у поступку ревизије, може покренути управни спор код Врховног суда Србије у року од 30 дана од дана достављања решења. Изузетно, против решења донетог у поступку ревизије којим је првостепено решење укинуто или поништено и враћено на поновни поступак и одлуку, не може се водити управни спор, без обзира да ли је на првостепено решење изјављена жалба.