Неговање традиција НОР-а

Ради остваривања циљева, СУБНОР орга­низује:

  • научне скупове из историје Народно­осло­боди­лачке борбе и других ослободи­лачких ра­това народа Србије
  • остваривање увида са научним и струч­ним инсти­туцијама и кадровима у уџбе­нике исто­рије за све узрасте ученика и студената и преду­зимање потребних мера да се из образо­вања свих генерација одстране ненаучни текстови у уџбени­цима и уклоне њихови фалсификати и једнострано приказивање историјских чињеница;
  • указивање на поступке појединих су­дова, који без озбиљног и све­страног утврђивања чиње­нич­ног стања рехаби­литују поједине домаће кви­слинге и сараднике оку­пато­ра, па и лица осу­ђена за тешке ратне злочине, упркос необоривим дока­зима утврђеним од тада на­дле­жног суда.