Почасна јединица Гарде и СУБНОР Србије

Ради остваривања циљева, СУБНОР орга­низује:

  • истраживање и континуи­рано праћење положаја и проблема бораца, инвали­да и њихових породица у областима: социјалне заш­тите, а посе­бно здравства, стам­бене проблема­тике и запошља­вања;
  • иницирање и активно учествовање у из­менама по­сто­јећих и предлагању нових законских решења;