Сведочанства

 

БАШТИНА ЗА БУДУЋНОСТ

Пише: Др Мирољуб Васић

Као дугогодишњи сарадник СУБ­НОР-а Србије и његовог органа „Борац”, желим да јавност и чи­таоце укратко подсетим:

СУБНОР Србије је државотворна, антифашистичка, нестраначка органи­зација, основан је 9. маја 1948. и до 2006. деловао у оквиру СУБНОР-а Југослави­је. Први председник СУБНОР-а Срби­је био је Душан Петровић Шане, а сада, Душан Чукић, истакнути интелектуа­лац, новинар, публициста, дипломата.

СУБНОР Србије својом богатом активношћу сведочи о НОБ-у, Србији, Југославији, о протеклим деценијама рада, времена („Време је покретна сли­ка вечности”) (Платон). Он је доказ да је историја стални дијалог садашњости са прошлошћу, он је прилог неговању револуционарног идентитета и само­свести српског народа, он подстиче на нова истраживања, богати постојећа сазнања о НОБ-у у Србији („Сазнање је нужност да би се могло живети”) (Епи­кур) и да је читава историја српског на­рода на неки начин борба за слободу.

СУБНОР и „Борац”, настоје и то успешно, да афирмишу не само про­шлост, традицију, већ и укупну исто­рију, да увек буду на страни борбе за слободу.

„Борац”, већ годинама, као орган СУБНОР-а Србије, успешно настоји да пружи значајан прилог цивилизациј­ском идентитету српског народа и све­дочи да је смисао бављењем прошлости и у помагању друштву, људима, буду­ћим генерацијама, да боље разумеју не само прошлост, већ и садашњост и да се што боље суочавају са будућношћу. Он сведочи да слобода нема цену и да се зато мора чувати и бранити, и да Ср­бија може да се поноси својом слобо­дарском борбом, прошлошћу.

Томе посебан печат даје новоосно­вани Портал СУБНОР-а на интернет­ској мрежи, који у савременим усло­вима све више привлачи пажњу и има сваким даном све више посетилца и ре­кордан број праћења текстова који од­сликавају друштвену и политичку уло­гу СУБНОР-а Србије у нашој земљи и иностранству.

„Борац”, као орган СУБНОР-а Ср­бије је дужан да даје допринос очува­њу и јачању српске националне свести, љубави и поштовања за своју отаџби­ну. То је његова интелектуална, исто­ријска мисија, услов опстанка државе, он мора и даље да се бори за истину о прошлости и садашњости.

Подсећам да непознавање и неразу­мевање прошлости отежава разумева­ње садашњости и није добра „улазни­ца” за будућност.

Као историчар верујем, тачније на­дам се, да ће СУБНОР и „Борац” и даље бити „убојит”, а када је нада у питању, како неко рече „Нада нема право ни у кога до у Бога и у своје руке”.

„Борац”, као орган СУБНОР-а Ср­бије, сведочи о НОП-у у Србији и Југо­славији и рату деведесетих година тре­ба и даље да нуди спознају о њима, уз подсећање да је су били део европског антифашистичког покрета и светске слободарске баштине, да су се борили за освајање слободе, да је бранили, чу­вали идентитет свога народа и као та­кви постали део његове славне истори­је. „Борац” представља препреку забо­раву и добро сведочанство о прошло­сти и садашњости.

СУБНОР се, бави оре свега очува­њем тековина НОР-а, као и материјал­ним обезбеђењем његових бивших уче­сника, посебно инвалида и против ре­хабилитације квислинга и колабораци­је у Другом светском рату, против сваке ревизије историје.

СУБНОР и „Борац” треба и даље да пружају прилог спознавању истине о Народноослободилачком рату у Срби­ји, и о рату деведесетих година („Исти­на је склад спознаје са њеним предме­том”) (Кант) и да успешно баштине прошлост за садашњост и будућност.

И да закључим, СУБНОР Србије представља значајан део историје срп­ског народа. Он настоји да сакупља и чува емипиријске податке и знања о прошлости и садашњости, да олакша­ва људима да се суочавају са прошло­шћу и да на тај начин утичу на форми­рање историјске свести, а тиме и укуп­не друштвене свести и да буде у функ­цији остваривања хуманистичке визи­је света. Понављам, СУБНОР Србије је један од стубова антифашизма и слобо­дарства, борац за бољу будућност на­рода, државе и добар поуздан сведок о свом времену и актерима. Он је, та­кође предано у служби историјске на­уке, која је дужна да нуди истину ко­јом прошлост одређује разумевањеса­дашњости и омогућава наговештај бу­дућности.