Први конгрес Савеза бораца НОР-а Србије

Први конгрес Савеза бораца НОР-а Србије, одржан 9. маја 1948. године. Претходно је већ био формиран Покрајински одбор Војводине, Обласни одбор Косова и Метохије, 120 среских, 34 градска и месна одбора Савеза бораца на читавој територији Србије.

Ради даље доградње и учвршћења организације, на Конгресу су постављени задаци:

  • формирање секција при среским и градским одборима Савеза,
  • омасовљавање чланства,
  • редовно одржавање састанака основних организација и форума, ства­рање чвршћих веза са Земаљским одбором и др.

На Конгресу је констатовано да су у неким градовима при рејонским од­борима Савеза формиране секције за: културно-просветни рад, прикупљање предмета и докумената из НОБ-а, решавање проблема инвалида рата и деце палих бораца, стручно уздизање чланства, а нешто касније и секције за пред­војничку обуку.

Као позитивна активност оцењена је спремност основних организација и органа Савеза бораца за проширивање и очување тековина НОБ-а, активно учешће у обнови и изградњи земље, јачање одбрамбене снаге земље, чвршће повезивање са Југословенском армијом и решавање материјалних и других проблема бораца.

Организације Савеза бораца активно су учествовале и у решавању матери­јалних, здравствених и других проблема ратних војних инвалида и породица палих бораца и у обележавању историјских места из HOP-а.